นวัตกรรม


   

      

 

       การสร้างนวัตกรรม คือ "หัวใจหลัก" ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน ทำให้องค์กรพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ รวมไปถึงรูปแบบใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดอยู่ตลอดเวลา ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลดี ต่อองค์กร ต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

       การสร้างนวัตกรรม คือ "หัวใจหลัก" ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน ทำให้องค์กรพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ รวมไปถึงรูปแบบใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดอยู่ตลอดเวลา ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลดี ต่อองค์กร ต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

       ความหมายของ "นวัตกรรม (Innovation)" โดยทั่วไปหมายถึง “การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ หรือการปรับปรุงจากสิ่งเดิม ที่เกิดจากการนำความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไปพัฒนาให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า องค์กร และสังคม” หรือ หมายถึง  "การทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม" แต่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่นั้นก็ไม่จำเป็นต้องขจัดสิ่งที่มีอยู่เดิมออกไปทั้งหมด แต่อาจเป็นการต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่มาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับโอกาสและสภาวะการณ์ เพื่อให้ได้กระบวนการทำงานใหม่ สินค้าใหม่ การบริการใหม่ หรือรูปแบบของธุรกิจใหม่  ที่สามารถสร้างคุณค่าได้เพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม

 

      

       ในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ได้จำแนกประเภทของนวัตกรรมไว้เป็น 4 รูปแบบ คือ Process Innovation (การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่)  Product Innovation (การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม)  Service Innovation (การสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่) และ Business Model Innovation (การสร้างสรรค์ธุรกิจในรูปแบบใหม่)  ดังนั้น "นวัตกรรม" จึงมีความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

 

 


 

www.7innovationawards.com