การเป็น Store Business Partner

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • มีความพร้อมด้านการลงทุน
 • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ
 • มีความพร้อมเรื่องบุคคลากร
 • มีเวลาบริหารร้าน
 • สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน
  หรือสำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนเข้าอบรม)

ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของร้าน Store business partner

 • เข้าฟังการสัมนาการลงทุน
 • เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ
 • เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน
 • เริ่มบริหารจัดการร้าน Store business partner

การเข้าร่วมลงทุน

การลงทุน / ลงทุนโดย 7-11 ผู้ได้รับสิทธิ์การบริหาร(Store partner)
รูปแบบ 1 รูปแบบ 2
อุปกรณ์การขายทุกรายการ 0 ฿ 0 ฿
สินค้า 0 ฿ 0 ฿
การตกแต่งภายใน และภายนอกร้าน 0 ฿ 0 ฿
ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ - 480,000฿ 1,730,000 ฿
เงินสดค้ำประกัน** - 1,000,000 ฿ 900,000 ฿
Total - 1,480,000 ฿ 2,630,000 ฿

* *ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหาร ได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
   ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 1 มค. ของทุกปี
 

โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้าน Store business partner โดยธนาคาร

 

 • โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้าน Store business partner TYPE 1   วงเงินกู้     ไม่เกิน 600,000 บาท   ระยะเวลา    สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
 • โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้าน Store business partner TYPE 2   วงเงินกู้     ไม่เกิน 900,000 บาท   ระยะเวลา    สูงสุดไม่เกิน 8 ปี

ระยะเวลาการทำสัญญา

 • Type 1 : ระยะเวลาการทำสัญญา 6 ปี
 • Type 2:  ระยะเวลาการทำสัญญา 10 ปี

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-826-7800