ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

  การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 
 

  การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
 

  การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
 

  การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

  การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557
 

 

การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2556
 

 

การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556

 

 

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
 


  การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555


การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม


คำบอกกล่าวเรียกประชุม พร้อมเอกสารประกอบ

 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2555
  การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554


คำบอกกล่าวเรียกประชุม พร้อมเอกสารประกอบ

 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2554
 

 

การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2553


คำบอกกล่าวเรียกประชุม พร้อมเอกสารประกอบ


รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ประจำปี 2553
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553


คำบอกกล่าวเรียกประชุม พร้อมเอกสารประกอบ


รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2553
 


  การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552
 

คำบอกกล่าวเรียกประชุม พร้อมเอกสารประกอบ


รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552