ปลูกปัญญา

 

 

 

" บ่มเพาะเมล็ดพันธ์ หยั่งรากแก้วยิ่งใหญ่ "

 

       

       เพราะเราคือส่วนหนึ่งของสังคม ทุก ๆ วันของการดำเนินธุรกิจ ซีพี ออลล์ ไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดริเริ่มโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เพื่อร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนและตอบแทนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างคน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี อันจะนำพาให้สังคมไทยมีการพัฒนาก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 

       ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ซีพี ออลล์ ตระหนักโดยเสมอว่า “การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” เราจึงมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะสานต่อโครงการดั้งเดิม และพัฒนาให้กลายเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กระทั่งเป็นแบบอย่างขององค์กรต่าง ๆ ในสังคม ตลอดจนคิดค้นสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ อันเป็นต้นกำเนิดความคิด ต้นทุนชีวิตที่ทุกคนสามารถออกแบบร่วมกันได้