รักษ์สิ่งแวดล้อม

       ซีพี ออลล์ ได้วางนโยบายอย่างต่อเนื่องในการร่วมรักษาสภาพแวดล้อม พร้อมคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยมุ่งเน้น “ปณิธานสีเขียว” ปลูกจิตอาสาให้แก่พนักงาน ซึ่งถือเป็นฐานรากสำคัญขององค์กร ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พักหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน นำกระดาษเหลือใช้มารีไซเคิล เป็นต้น ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานในระดับปฏิบัติงานป้องกันมิให้ปล่อยน้ำเสียสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชนนั้นๆ ส่งผลให้ร้าน 7-Eleven รวมเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

มุ่งหน้าสู่ 7 go Green

 

 

 

 

       "7 Go Green" คือยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท กำหนดขึ้นเมื่อปี 2554 เพื่อนำบริษัทไปสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านร้านสาขาประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะจากถุงพลาสติก ด้านระบบโลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics) และด้านสินค้าสีเขียว (Green Products) 

 

 

 

 

 

      

 


      

       โครงการ “ร้านประหยัดพลังงานต้นแบบ” โดยการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน 7-Eleven ให้เป็นวัสดุประหยัดพลังงาน เช่น ระบบไฟแสงสว่างพื้นที่ขาย ระบบปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ระบบแสงสว่าง LED  ตู้แช่แบบโล่งและแบบปิด ระบบทำความเย็นตู้แช่แบบโล่งรวมศูนย์ รวมถึงมีการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างถูกวิธี 

 

 

       ร้านต้นแบบประหยัดพลังงาน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์ ถนนแจ้งวัฒนะ นับเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกในประเทศไทย และใน AEC ที่ได้รับการรับรองอาคารเขียวระดับแพลทตินัม ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ใน 4 ระดับ (Platinum / Gold / Silver / Certified) จากสถาบันอาคารเขียวไทย หรือ Thai Green Building Institute (TGBI) ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและก่อสร้างอาคาร การบริหารจัดการอาคาร ผังบริเวณและภูมิทัศน์ การประหยัดน้ำ พลังงานและบรรยากาศ วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง คุณภาพของสภาวะแวดล้อมในอาคารการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านและนวัตกรรมอื่นๆ นอกจากนั้น ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์ ยังเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้การรับรอง การขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนตามข้อกำหนดเฉพาะของบริการร้านค้าที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) เมื่อเดือนกันยายน 2557 โดยร้านสาขาธาราแสควร์ มีการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมทั้งหมด 516 กิโลกรัมต่อปี
      
      

 

       บริษัทได้เห็นความสำคัญของนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศ ที่ระบุว่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 7-20 ภายในปี 2563 รวมถึงการสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ ในประเทศ จึงได้ส่งร้านสาขาธาราสแควร์เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมโครงการองค์กรนำร่องภาคบริการที่เข้าร่วมการคำนวณคาร์บอน ฟุตพริ้นท์องค์กร และต่อยอดด้วยการชดเชยคาร์บอน โดยบริษัทได้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 167 ตัน

 

 

       สำหรับผู้สนใจร้านต้นแบบประหยัดพลังงาน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.cpall.co.th เรื่อง “มารู้จัก ร้านประหยัดพลังงาน แห่งแรกของประเทศไทย” หรือที่ http://goo.gl/S8lR9e

 

 

       จากความสำเร็จของการเปิดร้านต้นแบบประหยัดพลังงาน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์ บริษัทมีนโยบายที่จะนำ นวัตกรรมเทคโนโลยีเหล่านี้ไปขยายผลในการพัฒนาปรับปรุงร้านเดิมที่มีอยู่แล้ว และที่จะเปิดใหม่ในอนาคตในด้านต่างๆ ดังนี้ เปลือกอาคาร ขยายผลการก่อสร้างโดยใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดความร้อนในอาคาร ตามมาตรฐานอาคารเขียว เช่น ขยายผล การใช้ฉนวนหลังคา กระจกฉนวนกันความร้อน การเปิดช่องรับแสงธรรมชาติให้มากขึ้น รวมถึงการใช้สีหลังคาและผนังสะท้อน ความร้อน เป็นต้น อุปกรณ์ ขยายผลการใช้หลอดไฟ LED กับร้านทุกสาขาทั่วประเทศภายใน 3 ปี และออกแบบการติดตั้งเพื่อลดจำนวนหลอดไฟ ลงร้อยละ 30 เปลี่ยนสารทำความเย็นชนิด (R 22) ในเครื่องเย็นทุกชนิดของร้านที่ก่อให้เกิดสาร CFC ขยายผลการใช้เครื่องเย็นแบบ Digital Scroll Compressor (รวมศูนย์) เพื่อลดการใช้พลังงานและมลภาวะทางเสียงของชุมชน ขยายผลการใช้เครื่องปรับอากาศ แบบ Inverter ยกเลิกการใช้เส้นความร้อนกำจัดฝ้าที่ประตูกระจกตู้แช่เย็นทุกชนิด พฤติกรรม รณรงค์ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี มุ่งสร้างความเข้าใจในการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาอุปกรณ์ โดยการฝึกอบรมผู้ดูแลร้านและพนักงาน รวมถึงนักศึกษาทวิภาคี ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูและรักษาอุปกรณ์ว่า การใช้งาน ที่ถูกต้องและการตรวจตราการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอนั้น จะช่วยลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ลงได้เช่นกัน

 

 

       ขณะเดียวกันทางศูนย์กระจายสินค้าก็ได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงาน “Green Logistic” ด้วยการลดใช้ไฟฟ้าโดยเปลี่ยนหลอด High Pressure Sodium เป็น Fluorescent T8 และเปลี่ยนหลอด Fluorescent T8 เป็น T5 เปลี่ยนโคมไฟถนนจากหลอด Metal Halide และหลอด Fluorescent เป็นหลอด LED รณรงค์ปิดไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งานซึ่งสามารถลดการใช้ไฟได้เฉลี่ย 2 ชม./วัน และลดเวลาการใช้งานของระบบทำความเย็น ซึ่งรวมแล้วสามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า 940,000 Kwh/ปี

 

 

       นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโครงการ “Green Product” ขึ้นเพื่อเพิ่มชนิดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาจำหน่ายในร้าน 7-Eleven อีกกว่า 30 รายการ และมีแผนจะเพิ่มชนิดสินค้าดังกล่าวในอัตราส่วนที่มากขึ้นเป็นลำดับ

 

 

 

การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก “คิดถุ๊ง คิดถุง”

 

 

 

 

 

 

       ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่ลูกค้า ประชาชน เยาวชน และ พนักงานร้านสาขาให้มีส่วนร่วมลดใช้ถุงพลาสติกด้วยวิธีง่ายๆ คือ “ซื้อของชิ้นเล็กไม่รับถุงพลาสติก” “ซื้อของหลายชิ้นใส่รวมถุงเดียว” เนื่องจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นร้านที่ลูกค้าคาดหวังบริการสะดวกรวดเร็ว และพบว่าลูกค้ายังไม่นิยมการนำถุงผ้ามาซื้อของ ภายในร้าน จึงได้ริเริ่มการรณรงค์มาตั้งแต่ปี 2555 ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว และสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย โดยมุ่งเน้นกระตุ้นให้ผู้บริโภคคิดก่อนรับถุง พนักงานร้านถามก่อนที่จะใส่ถุงพลาสติก และให้ความรู้ความเข้าใจว่าขยะถุงพลาสติกมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนเพียงไร

 

 

คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 1

เน้นกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ฉุกคิดถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และแสดงความคิดสร้างสรรค์ที่ทำได้จริงออกมาในรูปแบบของการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้แนวคิด ลด ใช้ซำ ทำใหม่ (Reduce, Reuse, Recycle) 

 

 

คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 2

ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในกรณี ‘ซื้อของชิ้นเล็ก ไม่รับถุงพลาสติก’ และ ‘ซื้อของหลายชิ้น รวมได้ ในถุงเดียวกัน’ รณรงค์ชวนคนไทยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา นครราชสีมา

 

 

คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 3

ซื้อของชิ้นเล็กไม่รับถุงพลาสติก ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุดครอบครัวถุง อย่าพรากครอบครัวฉันไป พร้อมเดินหน้าขยายแนวคิดสู่เยาวชนเน้นสร้างการรับรู้กับกิจกรรมภายในโรงเรียนระดับประถม-มัธยม ทั่วประเทศ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดในระยะยาว และเตรียมต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ในจังหวัดต่างๆ ต่อไป

 

 

 

 

 

ปี 2557 บริษัทดำเนินการรณรงค์ดังนี้

 

 

• เปิดตัวแคมเปญ โฆษณา “ครอบครัวถุง” ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่าปัญหาโลกร้อนไม่ได้เกิดจากตัวถุงพลาสติก แต่มนุษย์ ต่างหากที่รับถุงพลาสติกมาโดยไม่คิดแล้วทิ้งไปเป็นขยะ

 

• รณรงค์ผ่านสื่อภายนอกร้าน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิวมีเดีย ตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์ และผ่านสื่อภายในร้าน ได้แก่ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และจอเครื่อง POS (Point of Sale) คือ การเก็บข้อมูลการขายและข้อมูลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ


• แคมเปญ School Tour คือการตระเวนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมปลาย ตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งสิ้น 17 แห่ง มีนักเรียนร่วมโครงการทั้งสิ้น 8,000 คน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2557 105


• ในระดับชั้นมัธยมศึกษา กับโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกในโรงเรียนต้นแบบ 3 แห่ง คือ โรงเรียน พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และขยายเครือข่ายอีก 18 โรงเรียน นักเรียนที่ร่วมโครงการ 16,890 คน พร้อมแกนนำเยาวชน 250 คน


• เชิญชวนพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผู้บริโภค ลดใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และปราจีนบุรี รวม 800 สาขา ติดสื่อรณรงค์หน้าร้าน/ในร้าน เชิญชวนลูกค้า “ซื้อของชิ้นเล็กไม่รับถุงพลาสติก” ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2557


• ร่วมกับเมืองพัทยา จัดเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ทำความสะอาดหาดจอมเทียน มีผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา ซีพี ออลล์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ประชาชน เกือบ 1,000 คน มาร่วมเดิน พร้อมร่วมใจ ทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน ซึ่งการทำความสะอาดชายหาดเปรียบเสมือนโครงการต้นแบบที่จะนำไปพัฒนาปรับใช้กับ ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำต่อไปในอนาคต

 

 

       จากการดำเนินโครงการลดใช้ถุงพลาสติกกับภาครัฐและภาค NGO อย่างจริงจังต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อันเป็นแบบอย่าง ที่ดีของสังคม โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ (เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน) ประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

       ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการคิดถุ๊ง คิดถุง ได้ที่ Facebook www.facebook.com/kidtoong