นโยบายการสนับสนุนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

 

 

 

                    บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีหัวข้อนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาสู่ความยั่งยืนดังนี้ : 

 

 

 

1.นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

 

2.แนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า

 

 

3. นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง

 

 

4. นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ

 

 

5. นโยบายด้านภาษี  

 

 

6. นโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการ 

 

 

7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

8. นโยบายเกี่ยวกับจีเอ็มโอ

 

 

9. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

10. นโยบายด้านบรรจุภัณฑ์

 

 

11. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

 Download  

 

 Download  

 

 Download 

 

 Download  

 

 Download

  

 Download

 

 Download

 

 Download  

 

 Download

 

 Download

 

 Download