Sustainability Performance Data

ผลดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

 

รายงานการทุจริต

การดำเนินธุรกิจของบริษัทใน 4  ปีที่ผ่านมา  พบว่ามีเหตุการณ์กระทำการทุจริตของพนักงาน  โดยการทุจริตส่วนใหญ่เกิดจากการที่พนักงานนำเงินสดค่าขายไปใช้ส่วนตัว และการนำสินค้าภายในร้านไปรับประทานโดยไม่ชำระเงิน 

อย่างไรก็ตาม  บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการกระทำดังกล่าว  พร้อมทั้งได้ดำเนินสืบสวนและการลงโทษพนักงานและ    ออกมาตรการป้องกันการกระทำผิดในกรณีดังกล่าวส่งผลให้การทุจริตมีจำนวนลดลง

 

Reporting on breaches

Number of cases during  2013-2016 The past 4 years, CP ALL has found breach cases of employees which most of the cases are related with cash and product stolen.

We didn’t overlook on the happened cases.Investigation, punishment and specific mitigation measures have been performed which result in reduction of number of cases per stores

 

 

2013

2014

2015

2016

จำนวนการทุจริต (Number of case)

172

151

152

156

อัตราเกิดการทุจริตต่อร้านสาขา

(Rate of cases per stores)

0.023

0.018

0.017

0.016

 

 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ปริมาณการซื้อจากซัพพลายเออร์ที่สำคัญ 66 ราย  คิดเป็น 78  เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด          ของบริษัทในปี 2560  

In 2016, the volume purchase of Critical suppliers represented 78% of total purchase and is concentrated on 66 Suppliers

 

 

 

การสร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่าย

บริษัทได้มีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับสมาคมต่าง ๆ  ตารางต่อไปนี้นำเสนอค่าสมาชิก 5 อันดับแรกที่ใช้ไปในปี 2560

In 2016, CP ALL has participated in various which aimed to gain colloboration and networking with each member. The following table presents top 5 membership fee spended.

 

 

 

ค่าสมาชิก

Membership fee

1

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
(Thai  Retailers Association)

สมาคมการค้า
( Trade Association)

          78,000.00

2

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
(Thai Frozen Foods Associstion)

สมาคมการค้า
( Trade Association)

          52,500.00

3

หอการค้าไทย
(The Thai Chamber of Commerce)

สมาคมการค้า
( Trade Association)

          19,858.00

4

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(The Federation of Thai Industries)

สมาคมการค้า
( Trade Association)

          12,000.00

5

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
(Thai Nation Shippers Concill)

สมาคมการค้า
( Trade Association)

           5,350.00

 

 

 

ผลดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตารางต่อไปนี้นำเสนอผลดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทรอบ 4 ปีที่ผ่านมา

CP ALL aims to become the leader in retail business with real and solid eco-conscience. This will lead to the sustainable and efficient usage of natural resources. The following table presents the environmental performance of the company over the past 4 years.

 

 

Unit

2013

2014

2015

2016

 

GHG emissions

Total direct GHG emissions (Scope1)

metric tones CO2 equivalents

       81,060.42

     254,958.60

     487,950.87

    366,020.15

Total direct GHG emissions from energy purchased and consumed (Scope2)

metric tones CO2 equivalents

     765,866.51

     921,451.96

 1,038,647.80

 1,149,389.92

 

Energy Consumption

Total renewable energy

Mwh

0.00

              3.38

             10.14

            47.04

Total non-renewable energy consumption

Mwh

   1,390,546.62

   1,753,882.01

   1,963,341.79

   2,173,073.78

Total costs of energy consumption

THB

 

 88,730,000.00

 94,260,000.00

94,090,000.00

Water Consumption

Total net  fresh water consumption

Million cubic meters

1.54

6.88

8.05

9.18

Waste

Total waste disposed

metric tones

         4,047.82

         8,300.11

       17,221.65

         26,565.71

 

* แหล่งที่มา ;  บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

* Source ; CP ALL Public Company Limited and all subsidiaries

 

 

 

 

 

ผลดำเนินงานด้านสังคม

 

CP ALL คำนึงถึงความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของพนักงานทุกคนที่อ้างถึงความหลากหลายของเพศ อายุ และความเชื่อที่แตกต่างกัน รวมถึงความไว้วางใจต่อกัน  CP ALL มีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ ตารางต่อไปนี้ระบุถึงเปอร์เซ็นต์ของเพศหญิงในบุคลากรทั้งหมดและระดับการจัดการทั้งหมด

CP ALL respects on diversity and inclusion of all employees that refer to diversity of gender, age, and apparent as well as different of faith, though, trust, etc. CP ALL aims to create a good workplace environment that all people can work together. The following tables indicated percentage of female in total workforce and management level.

 

หน่วย

ผลลัพธ์

Female share of total workforce

%

65.6

Female in management position

%

52.5